Дезинфекциращ препарат за повърхности без отмиване със спирт 70% – 10 л.

Дезинфекциращ препарат за повърхности без отмиване със спирт 70% – 10 л.

36.00 лв.

Код: preparat10l Категория:
Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгициднo (Candidaalbicans) и ограничено вирусоциднo (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е дезинфекция на малки по площ повърхности, които не влизат в контакт с храни в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни, козметична и фармацевтична индустрия, и в бита.

При заявка на големи количества от продукт, ще Ви предложим специална оферта ! Свържете се с нас за повече информация.

Прочетете инструкциите преди употреба
Активни съставки: 70g/100g Етилов алкохол (CAS 64-17-50)
Съставки: Етилов алкохол (CAS№ 64-17-50), дейонизирана вода(CAS№7732-18-5), лавандулово масло (CAS№90063-37-9), линалол(CAS№78-70-6)

Предупреждения за опасност:
H226: Запалима течност и пари.
H319: Предизвиква силно дразнене на очите.

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Повърхностите се обтриват с чиста кърпа, напоена с дезинфектанта. Разходна норма 40-50 ml/m2 повърхност или до пълно омокряне.
Третираните повърхности трябва да останат омокрени от дезинфектанта през цялото време на въздействие, поради което, при необходимост, е възможно повторно нанасяне на биоцида. След изтичане времето на въздействие, третираните повърхности се оставят да изсъхнат напълно.

Време на въздействие: минимум 5 минути.

Внимание! С биоцида да не обработват включени в електрическата мрежа панели и уреди, да не се третират повърхности в близост до източници на запалване.

Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P103 Преди употреба прочетете етикета.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други
източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P305+P351+P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е
възможно. Продължавайте да промивате.

P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Пиктограми за опасност:
GHS 02 GHS 07

Сигнална дума: Внимание

Съхранение: Съхранявайте при температура от 5 о С до 25 о С на проветриво място.

Срок на годност: 3 години след дата на производство